آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]