تبلیغات
آرامش من - اگه بهت گیــــــــــــــــــــــــــــر.......

آرامش من

تنها بودن قدرت میخواهد و این قدرت را کسی به من داد که روزی میگفت تنهایت نمیگذارم..